Basic Hiragana
a i u e o
-
k
s
t
n
h
m
y  
r
w
n

Complete Hiragana
a i u e o kana type
- basic
k basic
g dakuon
s basic
z dakuon
t basic
d dakuon
n basic
h basic
b dakuon
p handakuon
m basic
y   basic
r basic
w basic
n basic